کارکنان مرکز

آقای مهران کوهی

سمت : کارشناس مرکز

ساعات حضور : همه روزه از ساعت 8  الی 16

شماره تماس : 44861681داخلی 5199

پست الکترونیکی : businessincubator@srbiau.ac.ir