مدیریت مرکز رشد

دکتر مجید سروری

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - مکاترونیک

مرتبه علمی : استادیار

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌