مراسم افتتاحیه مرکز رشد۶

مراسم افتتاحیه مرکز رشد

در تاریخ 18 آبان 1398 مراسم افتتاحیه مرکز رشد با حضور روسای دانشگاه آزاد واحد...